Химия

9 клас Рива/Прозорец/Просвета

Избери урок:

Химични елементи и прости вещества Водородни съединения Оксиди Хидроксиди и оксокиселини Соли Откриване на катиони и аниони Киселина и основност на водните разтвори Йонооблинни реакции Относителна активност на металите Химически изчисления Проверете своите знания Изграждане на електронната обвивка Изграждане на третия електронен слой Проверете своите знания Периодична система на елементите - система на атомни и електронни конфигурации Главни подгрупи и конфигурация на външния електронен слой Атомни характеристики и химичен характер Периодичността в свойствата на химичните елементи от Проверете своите знания Природа на химичната връзка Ковалентна химична връзка Особености на ковалентната връзка Ковалентна химична връзка. Величини, които я характеризират (упражнение) Строеж на молекулите. Видове молекули Междумолекулни взаимодействия Йонна връзка Строеж на твърдите вещества Проверете своите знания

Задача:

Решението ти беше полезно? Харесай ни във Facebook, или ни пиши какво можем да подобрим.