История

Булвест 2000

Избери урок:

01. Днешните български земи през праисторическата епоха 02. Древна Тракия. Одриско царство 03. Българските земи в границите на Римската и ранната Византийска империя (I-V век) 04. Общество и всекидневен живот на траките 05. Религиозни вярвания и културно наследство на древните траки 06. Културното наследство на елинската, римската и ранновизантийската цивилизация в днешните български земи 07. Славяни и българи във Великото преселение на народите 08. Създаване и политическо укрепване на Българското ханство 09. Възход на Българското ханство през първата половина на IX век 10. Покръстване на българите 11. Политическо могъщество на България при цар Симеон 12. Залезът на Първото българско царство 13. Общество и религия на славяни и българи 14. Културата на езическа България 15. Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина 16. "Златен век" на българската култура 17. Средновековна България възкръсва. Въстанието на Асен и Петър 18. Завършване на освободителното дело на Асеневци. Цар Калоян (1197 - 1207) 19. Политическо могъщество на България при цар Иван Асен II (1218 - 1241) 20. България през втората половина на XIII век 21. България през XIV век и падането ѝ под османска власт 22. Опорите на властта в средновековна България 23. Стопанско развитие на средновековна България 24. Всекидневието на средновековния българин 25. Културата на Втората българска държава (XIII - XIV в.) 26. Българската църква и ересите през Средновековието 27. Османската политическа система и управлението на българските земи 28. Съпротива срещу османската власт през XV - XVII в. 29. Демографски промени в българските земи 30. Контакти и конфликти на различните социални, етнически и религиозни групи във всекидневието 31. Българската култура (XV - XVII в.) 32. Православието - опора на българите 33. Новото време и българите 34. Зараждане на национално самосъзнание на българите - Паисий Хилендарски и Софроний Врачански 35. Новото българско училище 36. Движение за самостоятелна църква и учредяване на Българската екзархия 37. Начало на организирано националноосвободително движение 38. Българското националноосвободително движение (1869 - 1875)

02. Древна Тракия. Одриско царство
(съставил) ЕМИЛ Е. ПОПОВ

План-резюме на урока

 1. Древна Тракия обозначава източната част на Балканския полуостров.

  • Населявана от траките, описани от античните автори като северни съседи на елините.
  • Според Херодот, траките са вторият по брой народ след индийците, но липсата на единство ги прави лесни за покоряване.
 2. Траките

  • Етническата общност се формира около средата на II хилядолетие пр.Хр.
  • Обитават територията между Карпатите и егейския бряг, долината на р. Вардар и крайбрежието на Черно море, северноегейските острови и Северозападна Мала Азия.
  • Състоят се от различни племена (беси, гети, дентелети, одриси, сапеи, трибали и др.) с приблизително еднакви обичаи.
  • Използват индоевропейски език. Известни са като "синеоки и русокоси".
  • Не създават собствена книжнина. Информацията за тях идва от старогръцки и римски автори.
  • Участват в Троянската война (ок. 1200 г. пр.Хр.) като съюзници на троянците.
 3. Ранна Тракия

  • Държавни структури се появяват през късната бронзова епоха.
  • Властта е в ръцете на царе, които имат правомощията на жреци и военачалници.
  • Богатството на траките е подкрепено от златоносните реки и разработени златни рудници.
  • Овладяват морското господство след Троянската война, което продължава 79 години (XII - XI в. пр.Хр.).
  • Страдат от вътрешни проблеми и гръцка колонизация, които лишават траките от най-удобните пристанища.
 4. Одриското царство (VI в. пр.Хр. до средата на IV в. пр.Хр.)

  • Одриските успяват да създадат дълготрайна държава, другите племена стават жертва на персийския цар Дарий I.
  • Успехите на Одриското царство са при царете Ситалк, Котис I и Севт III.
 5. Одриското царство при Севт III

  • Севт III успява да изтласка Атина от Херсонес Тракийски и да основе града Севтополис.
  • Смъртта му означава началото на периода на несигурност за Одриското царство, което продължава да съществува, но рядко е фактор в международните отношения.
 6. Одриското царство е завладяно от македонския цар Филип II, но след неговата смърт, властта е възстановена под царството на Севт III. После настъпва период на неяснота до римското завладяване на тракийските земи.

Урокът в дати

13 век пр. н. е. | Участие на траките в Троянската война
От поемите на Омир „Илиада" и „Одисея" става ясно, че траките участват в Троянската война около 1200 г. пр.Хр. като съюзници на родствените им троянци.

431 г. пр. н. е. | Сключване на съюзен договор между цар Ситалк и Атина
През 431 г. пр.Хр. цар Ситалк сключва съюзен договор с Атина. Така той формално се включва в Пелопонеската война, но в продължение на две години не предприема реални военни действия.

360 г. пр. н. е. | Убийство на цар Котис I
През 360 г. пр.Хр. цар Котис I е убит от двама братя, които получават за награда атинско гражданство.

322 г. пр. н. е. | Царуване на Севт III
През 322 г. одрисите отново имат свой цар, Севт, който успешно воюва срещу Александровия наследник Лизимах. Историците определят този владетел като Севт III. Известно е, че той основава богат и красив град - Севтополис, в който са намерени стотици бронзови монети с неговия образ.

Резюме

Древна Тракия и траките

Терминът „Древна Тракия" се отнася за източната част на Балканския полуостров, дом на траките, които са северните съседи на елините. Според Херодот, траките са вторият по големина народ след индийците. Тракийската етническа общност се формира около средата на II хилядолетие пр.Хр. и населява земите между Карпатите и Егейско море, долината на река Вардар, черноморското крайбрежие и северните Егейски острови. Тракийската общност се състои от множество племена с разнообразни имена, но с подобни обичаи.

Ранна Тракия

Според историческите данни, държавни структури започват да се формират в тракийските земи още през късната бронзова епоха. Властта е в ръцете на царе, които имат военни и религиозни функции. За богатството на траките свидетелстват златното военно снаряжение на цар Резос и златното съкровище, открито в село Вълчитрън. Богатството им е натрупано от златоносните реки и разработените златни рудници. Географските данни на тези земи също спомагат за развитието на Древна Тракия.

Одриското царство до средата на IV в. пр.Хр.

През VI век пр.Хр. са документирани няколко тракийски племенни държави. От тях само племето на одрисите успява да създаде могъща и трайна държава под водачеството на цар Терес. Неговият син Ситалк разширява значително териториите на царството и налага високи данъци на завладените племена и гръцки градове. Цар Ситалк сключва съюзен договор с Атина през 431 г. пр.Хр.

Одриското царство при Севт III

След убийството на Котис I през 360 г. пр.Хр., държавата е завладяна от македонския цар Филип II. Той е убит в дворцов заговор, а неговият син Александър Велики поема контрол върху одриските земи. През 322 г. пр.Хр. одрисите отново имат свой цар, Севт III, който успешно воюва срещу наследника на Александър, Лизимах. Севт III основава града Севтополис, където са намерени стотици бронзови монети с неговия образ. След смъртта на Севт III, историята на Одриското царство е несигурна и оскъдна. Счита се, че продължава да съществува до римското завладяване на тракийските земи, но е рядко и за кратко фактор в международните отношения.