История

Булвест 2000

Избери урок:

01. Днешните български земи през праисторическата епоха 02. Древна Тракия. Одриско царство 03. Българските земи в границите на Римската и ранната Византийска империя (I-V век) 04. Общество и всекидневен живот на траките 05. Религиозни вярвания и културно наследство на древните траки 06. Културното наследство на елинската, римската и ранновизантийската цивилизация в днешните български земи 07. Славяни и българи във Великото преселение на народите 08. Създаване и политическо укрепване на Българското ханство 09. Възход на Българското ханство през първата половина на IX век 10. Покръстване на българите 11. Политическо могъщество на България при цар Симеон 12. Залезът на Първото българско царство 13. Общество и религия на славяни и българи 14. Културата на езическа България 15. Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина 16. "Златен век" на българската култура 17. Средновековна България възкръсва. Въстанието на Асен и Петър 18. Завършване на освободителното дело на Асеневци. Цар Калоян (1197 - 1207) 19. Политическо могъщество на България при цар Иван Асен II (1218 - 1241) 20. България през втората половина на XIII век 21. България през XIV век и падането ѝ под османска власт 22. Опорите на властта в средновековна България 23. Стопанско развитие на средновековна България 24. Всекидневието на средновековния българин 25. Културата на Втората българска държава (XIII - XIV в.) 26. Българската църква и ересите през Средновековието 27. Османската политическа система и управлението на българските земи 28. Съпротива срещу османската власт през XV - XVII в. 29. Демографски промени в българските земи 30. Контакти и конфликти на различните социални, етнически и религиозни групи във всекидневието 31. Българската култура (XV - XVII в.) 32. Православието - опора на българите 33. Новото време и българите 34. Зараждане на национално самосъзнание на българите - Паисий Хилендарски и Софроний Врачански 35. Новото българско училище 36. Движение за самостоятелна църква и учредяване на Българската екзархия 37. Начало на организирано националноосвободително движение 38. Българското националноосвободително движение (1869 - 1875) 39. Априлско въстание (1876) 40. Руско-турската война от 1877 - 1878 г. и освобождението на България 41. Стопански промени през XVIII - XIX в. 42. Промени в българското общество през Възраждането. Демографски процеси 43. Българите в сферата на европейската цивилизация 44. Българската култура през Възраждането 45. Възникване на българския национален въпрос 46. Възстановяване на българската държавност и изграждане на Княжество България 47. Княз Александър I, конституционният въпрос и политическите партии 48. Политическо устройство на Източна Румелия 49. Съединението на Източна Румелия с Княжество България и неговата защита 50. Българската криза. Изборът на Фердинант I 51. Българите извън пределите на свободната държава 52. Модернизация на България в началото на XX в. 53. България при управлението на Фердинанд I. Обявяване на Независимостта 54. Войни за национално обединение (1912 - 1918) 55. България между двете световни войни. Левият политически радикализъм 56. Демокрацията, Деветнайсетомайският преврат и безпартийният режим 57. България в годините на Втората световна война 58. Развитие на българското стопанство след Освобождението. Модернизация на българското общество 59. Развитие на образованието след Освобождението. Българската култура 60. България в съветската сфера на влияние и промените в политическата система 61. Утвърждаване на тоталитарния режим в България 62. България и промените в Източния блок 63. България и Европа - "разведряването" и "застоят" 64. Крах на тоталитарния режим 65. Българското общество (1944 - 1989). Икономика, демографски промени и социална политика 66. Българската култура, наука и новите технологии през втората половина на XX в. Власт и интелигенция 67. Развитие на многопартийна политическа система 68. Политически промени и изграждане на институциите на демократичната държава 69. Пътят на България към НАТО и Европейския съюз 70. България в Европейския съюз 71. Преход към пазарна икономика 72. Демографски и миграционни процеси 73. Културата в условията на демокрацията 74. Хуманизъм, толерантност и свобода на движение на хора и идеи

05. Религиозни вярвания и културно наследство на древните траки

План-резюме на урока

 1. Древните траки и техните вярвания:

  • Вярата в безсмъртието и възприемането на човека като неразделимо единство от душа и тяло.
  • Почитането на Дионис (под името Сабазий) като върховен бог.
  • Почитането на женско божество, определяно като Богиня майка или царица/господарка.
 2. Богове и герои в Древна Тракия:

  • Орфей, известен като изкусен музикант, който успял да слезе в царството на мъртвите и да се върне при живите.
  • Залмоксис, който прекарал три години в подземно жилище и учил траките, че те и техните потомци няма да умрат, а ще отидат на място, където ще живеят вечно и ще имат всички блага.
  • Почитането на бог Дионис под името Сабазий, вероятно върховният бог на траките.
  • Почитането на женско божество, определяно като Богиня майка (Бендида) или Артемида царица.
 3. Религиозни вярвания на древните траки:

  • Вярванията и практиките, свързани с орфизма.
  • Учението на Залмоксис за човека като единно цяло на взаимнозависими душа и тяло.
  • Вяра в задгробния живот, което се отразява в издигането на хилядите надгробни могили.
  • Появата на нови елементи в религиозните вярвания след включването на тракийските земи в Римската империя.
 4. Тракийското културно наследство:

  • Материалните паметници от тракийската епоха, включително подмогилни гробници и златни и сребърни съкровища.
  • Нематериалното културно наследство, включително следи от тракийски празници и от техния език.
  • Някои езикови следи от тракийското наследство, включително названията на реки и планини, както и градове като Пловдив и Несебър.
 5. Неясноти в изследванията на тракийската култура и религия:

  • Безкнижовността на тракийското общество прави съществени елементи на религиозните вярвания и практики на траките неясни за изследователите.

Урокът в дати

11 век пр. н. е. | Религиозни представи и богове в Древна Тракия
През I хилядолетие пр.Хр. се формират редица религиозни представи в Древна Тракия, свързани с вярата в безсмъртието, възприемането на човека като единство от душа и тяло, култът към Дионис (Сабазий) и почитането към женско божество - Богиня майка.

430 г. пр. н. е. | Честване на Бендида в Атина
Около 430 - 429 г. пр.Хр. честването на тракийската Богиня майка Бендида е въведено в религиозния календар на Атина.

Резюме

Богове и герои в Древна Тракия

Древните траки вярват в безсмъртието и възприемат човека като неразделимо единство от душа и тяло. Те почитат Дионис като върховен бог под името Сабазий и изказват преклонение към женско божество, известно под различни имена както Богиня майка, така и царица или господарка. Някои от боговете и героите, свързани с Древна Тракия, включват Орфей - изкусен музикант, който успява да слезе в царството на мъртвите, за да изведе оттам починалата си годеница Евридика, и Залмоксис - тракиец, който според легендата слязъл в подземно жилище и след три години се върнал при своите сътрапезници с учението, че те и техните потомци няма да умрат, а ще отидат на място, където ще живеят вечно и ще имат всички блага.

Религиозни вярвания на древните траки

Религиозните вярвания на траките включват вярата, че мъртвите могат да се върнат при живите, ако са спазени определени правила, известни като орфизъм. Тракийският вариант на орфизма се характеризира с учението на Залмоксис за човека като единно цяло на взаимнозависими душа и тяло, както и с представата за единството на земни и небесни природни сили. Тези убеждения са свързани с впечатляващите паметници на мегалитната култура в земите на Древна Тракия. Вярата на траките в задгробния живот намира отражение също в издигането на хилядите надгробни могили, срещани на много места в днешните български земи.

Тракийското културно наследство

Културното наследство на древните траки включва материалните паметници, останали от тракийската епоха и проучвани сега от археолозите, а също така следите от тракийски празници и от техния език, които все още са живи в нашата съвременност. Особено впечатляващи са подмогилните гробници, някои от които са включени в Списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство, както и тракийските златни и сребърни съкровища. Нематериалното културно наследство на древните траки също е важно. Някои от езиковите следи на траките включват имената на реките Вит, Места, Осъм, Тунджа, Янтра и на планината Родопи.

Безкнижовността на тракийското общество

Безкнижовността на тракийското общество е довела до това съществени елементи на религиозните вярвания и практики на траките да остават неясни за изследователите. Вярата в съществуването на живот и след смъртта е в основата на изграждането на многобройни подмогилни гробници, които са важна част от многоликото тракийско културно наследство.