История

Булвест 2000

Избери урок:

01. Днешните български земи през праисторическата епоха 02. Древна Тракия. Одриско царство 03. Българските земи в границите на Римската и ранната Византийска империя (I-V век) 04. Общество и всекидневен живот на траките 05. Религиозни вярвания и културно наследство на древните траки 06. Културното наследство на елинската, римската и ранновизантийската цивилизация в днешните български земи 07. Славяни и българи във Великото преселение на народите 08. Създаване и политическо укрепване на Българското ханство 09. Възход на Българското ханство през първата половина на IX век 10. Покръстване на българите 11. Политическо могъщество на България при цар Симеон 12. Залезът на Първото българско царство 13. Общество и религия на славяни и българи 14. Културата на езическа България 15. Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина 16. "Златен век" на българската култура 17. Средновековна България възкръсва. Въстанието на Асен и Петър 18. Завършване на освободителното дело на Асеневци. Цар Калоян (1197 - 1207) 19. Политическо могъщество на България при цар Иван Асен II (1218 - 1241) 20. България през втората половина на XIII век 21. България през XIV век и падането ѝ под османска власт 22. Опорите на властта в средновековна България 23. Стопанско развитие на средновековна България 24. Всекидневието на средновековния българин 25. Културата на Втората българска държава (XIII - XIV в.) 26. Българската църква и ересите през Средновековието 27. Османската политическа система и управлението на българските земи 28. Съпротива срещу османската власт през XV - XVII в. 29. Демографски промени в българските земи 30. Контакти и конфликти на различните социални, етнически и религиозни групи във всекидневието 31. Българската култура (XV - XVII в.) 32. Православието - опора на българите 33. Новото време и българите 34. Зараждане на национално самосъзнание на българите - Паисий Хилендарски и Софроний Врачански 35. Новото българско училище 36. Движение за самостоятелна църква и учредяване на Българската екзархия 37. Начало на организирано националноосвободително движение 38. Българското националноосвободително движение (1869 - 1875)

07. Славяни и българи във Великото преселение на народите
(съставил) ЕМИЛ Е. ПОПОВ

План-резюме на урока

 1. Образуването на българската държава

  • Взаимодействието на славяните и българите предхожда създаването на българската държава.
 2. Прародина и разселване на славяните

  • Славяните са уседнали земеделци, принадлежащи към индоевропейската езикова общност.
  • Населяват Централна и Източна Европа преди Великото преселение на народите.
  • Западната група славяни са венеди, източната - анти, а южната - слабини.
 3. Начало на славянските нашествия на Балканския полуостров

  • Славяните започват периодични нашествия в южната част от р. Дунав в началото на VI век.
  • Император Анастасий I строи каменна стена между Черно и Мраморно море за да защити византийската столица.
  • Славяните първоначално плячкосват византийските селища и залавят голям брой пленници.
 4. Заселване на славяните върху територията на Византия

  • В последните десетилетия на VI век, славяните започват да се заселват на юг от р. Дунав.
  • Различни славянски племена заемат обширни територии на Балканския полуостров, достигайки до Адриатическо и Черно море и полуостров Пелопонес.
  • В Мизия (дн. Северна България) се настаняват осем славянски племена, сред които особено известни са северите.
 5. Поява на българите в Европа

  • Създателите на средновековната българска държава - древните българи, или "прабългари", създават могъща империя в Централна Азия.
  • През IV век се установяват в земите северно от планината Кавказ.
 6. Българите и Византия

  • През втората половина на IV век българите стават част от мощния хунски племенни съюз, предвождан от Атила.
  • От началото на VI век започват стремителни набези върху територията на Балканския полуостров.
 7. Старата "Велика България"

  • През 632 г. хан Кубрат от рода Дуло създава Велика България, обединявайки различни племена.
  • След смъртта на хан Кубрат през 650 г., Велика България се разпада под натиска на хазарите.
 8. Поява на българите на Балканския полуостров

  • Част от племената, предвождани от Аспарух, се заселват северно от Дунавската делта в областта Онгъла, ставайки съседи на Византийската империя и славянските племена.
  • На Аспарух се пада историческата мисия да обедини българи и славяни в една обща държава на Балканския полуостров.

Урокът в дати

6 век | Разселване на славяните
През втората половина на V в. славяните се заселват по средното и долно течение на р. Дунав и стават съседи на Византийската империя.

540 г. | Българите нападат Византия
През 540 г. българите извършват едно голямо нападение, което засяга обширна територия между Цариград и Адриатическо море. В ръцете на българите попадат голям брой крепости и над 120 000 души пленници.

584 г. | Славяните обсаждат Солун
През 584 г. славяните се появяват пред каменните стени на Солун. Солун преживява още четири славянски обсади.

632 г. | Създаване на Велика България
През 632 г. хан Кубрат от рода Дуло отхвърля тюркската зависимост и полага основите на могъщо политическо обединение - Велика България. Резиденцията на Кубрат се намира в град Фанагория.

635 г. | Договор за приятелство между Велика България и Византия
Хан Кубрат сключва договор за приятелство с Византия, укрепвайки положението на Велика България.

650 г. | Смъртта на хан Кубрат и разпадането на Велика България
След смъртта на хан Кубрат през 650 г. Велика България се разпада под натиска на племето хазари.

680 г. | Заселване на българите северно от Дунав
Част от българите, предвождани от Аспарух, се заселват северно от делтата на р. Дунав в областта Онгъла. Те стават съседи на Византийската империя и на живеещите в непосредствена близост славянски племена.

Резюме

Произход и разселване на славяните

В средновековната история на Европа, формирането на държави често е резултат от взаимодействието на различни етнически общности. Славяните, документирани от Римските автори Тацит и Плиний Стари като "варварски" земеделски племена, са основен пример за това. Те принадлежат към индоевропейската езикова общност и изначално населяват обширни територии в Централна и Източна Европа. През големите преселения на народите, славяните се разселват в три посоки - на запад, изток и юг. През втората половина на V век, южната група славяни, наричани слабини, се заселва по средното и долно течение на река Дунав.

Славянските нашествия на Балканския полуостров

През ранните десетилетия на VI век, славяните започват периодични нашествия на южните земи от река Дунав, което принуждава император Анастасий I да построи дълга каменна стена между Черно и Мраморно море. Неуспешно в защитата си, византийските селища стават цел на славянските плячкосватия, а голям брой пленници са залавяни и освобождавани срещу откуп.

Заселване на славяните на територията на Византия

В края на VI век, славяните започват да се заселват на юг от река Дунав. Те обсаждат града Солун, втория по големина град в империята, и заселват плътно областта около него. Славянските племена заемат обширни територии на Балканския полуостров, достигайки до полуостров Пелопонес. Множество антични селища опустяват, а местното население, произхождащо от древните траки, е избито или прогонено в планините.

Поява на българите в Европа

Создателите на средновековната българска държава, древните българи или "прабългари", са сред народите с най-стара и богата история. Вероятно е, че те първоначално обитават земи в съседство с древен Иран, но поради липса на достатъчно исторически извори, техният език не е запазен и тяхното минало остава мистериозно. През IV век, българите се установяват в земите северно от планината Кавказ.

Българите и Византия

През втората половина на IV век, българите стават част от мощния хунски племенен съюз, предвождан от Атила. От началото на VI век, те започват бързи и стремителни набези върху територията на Балканския полуостров. През 540 година, те извършват голямо нападение, което засяга обширна територия между Цариград и Адриатическо море.

Старата "Велика България"

През 632 година, хан Кубрат отхвърля тюркската зависимост и създава могъщо политическо обединение, известно като "Велика България". След смъртта му през 650 година, Велика България се разпада под натиска на хазарите. Част от българите, предвождани от Аспарух, се заселват северно от делтата на река Дунав, където стават съседи на Византийската империя и близките славянски племена.

Обединение на българи и славяни

Създаването на средновековната българска държава е резултат от взаимодействието на българите и славяните. Тази общност, образувана през VII век, изпълнява историческата мисия да обедини българи и славяни в една обща държава на Балканския полуостров.