История

Булвест 2000

Избери урок:

01. Днешните български земи през праисторическата епоха 02. Древна Тракия. Одриско царство 03. Българските земи в границите на Римската и ранната Византийска империя (I-V век) 04. Общество и всекидневен живот на траките 05. Религиозни вярвания и културно наследство на древните траки 06. Културното наследство на елинската, римската и ранновизантийската цивилизация в днешните български земи 07. Славяни и българи във Великото преселение на народите 08. Създаване и политическо укрепване на Българското ханство 09. Възход на Българското ханство през първата половина на IX век 10. Покръстване на българите 11. Политическо могъщество на България при цар Симеон 12. Залезът на Първото българско царство 13. Общество и религия на славяни и българи 14. Културата на езическа България 15. Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина 16. "Златен век" на българската култура 17. Средновековна България възкръсва. Въстанието на Асен и Петър 18. Завършване на освободителното дело на Асеневци. Цар Калоян (1197 - 1207) 19. Политическо могъщество на България при цар Иван Асен II (1218 - 1241) 20. България през втората половина на XIII век 21. България през XIV век и падането ѝ под османска власт 22. Опорите на властта в средновековна България 23. Стопанско развитие на средновековна България 24. Всекидневието на средновековния българин 25. Културата на Втората българска държава (XIII - XIV в.) 26. Българската църква и ересите през Средновековието 27. Османската политическа система и управлението на българските земи 28. Съпротива срещу османската власт през XV - XVII в. 29. Демографски промени в българските земи 30. Контакти и конфликти на различните социални, етнически и религиозни групи във всекидневието 31. Българската култура (XV - XVII в.) 32. Православието - опора на българите 33. Новото време и българите 34. Зараждане на национално самосъзнание на българите - Паисий Хилендарски и Софроний Врачански 35. Новото българско училище 36. Движение за самостоятелна църква и учредяване на Българската екзархия 37. Начало на организирано националноосвободително движение 38. Българското националноосвободително движение (1869 - 1875)

08. Създаване и политическо укрепване на Българското ханство
(съставил) ЕМИЛ Е. ПОПОВ

План-резюме на урока

 1. Създаване на българската държава

  • Образуването на българската държава е знаково събитие в историята на Балканския полуостров през средновековната епоха.
  • Новата държава възниква като резултат от обществено-икономическото и политическото развитие на славяните и българите, и в отговор на външни заплахи от Византия, хазарите и аварите.
  • Контактът между славяните и българите започва далеч преди съвместното им заселване на Балканите.
 2. Походът на Константин IV Погонат и договорът с Византия от 681 г.

  • След битка с Византия, българите разгромяват изпратената войска, преминават Дунав и приобщават местните славяни, като заедно изграждат общо политическо обединение.
  • След поражението си, Византия признава правото на славяните и българите да създадат обща държава на балканския полуостров.
 3. Ролята на българите в създаването на Дунавска България

  • С политическото обединение в новата държава българите заемат господстващо положение.
 4. Управлението на хан Тервел (701 - 718)

  • Хан Тервел продължава да укрепва българската държава, като разширява границите ѝ с помощта на военни и дипломатически средства.
  • През 705 г., българите помагат на византийския император Юстиниян II да се върне на власт, за което получават областта Загоре в Източна Тракия.
  • През 716 г., българо-византийските отношения се регулират с нов мирен договор.
 5. Участие на българите в арабско-византийски конфликт (717 - 718)

  • Българите помагат на Византия в конфликта с арабите, като в резултат през 718 г. арабите претърпяват тежко поражение.
  • Победата на хан Тервел над арабите спира техните завоевания в Европа.

Урокът в дати

681 г. | Походът на Константин IV Погонат и договорът с Византия
През 680 г., император Константин IV Погонат започва поход срещу българите. Победена, през 681 г. Византия сключва мирен договор, признавайки правото на славяни и българи да изградят обща държава на територията на днешна Северна България.

701 г. | Управление на хан Тервел
През 701 г. на престола се възкачва хан Тервел, син на хан Аспарух. Той умело съчетава военните и дипломатическите си качества във външната политика на страната.

705 г. | Българите помагат на Юстиниян II да си върне престола
През 705 г. българите подпомагат с военна сила византийския император Юстиниян II да си върне загубения десетилетие по-рано престол. В знак на благодарност на България е отстъпена областта Загоре в Източна Тракия.

716 г. | Нов мирен договор с Византия
През 716 г. българо-византийските отношения са уредени с нов мирен договор, който определя границата между двете страни и други въпроси като ежегоден данък, предаване на политически бегълци и търговски взаимоотношения.

717 г. | Участие на българите в арабско-византийски конфликт
През 717 г. император Лъв III иска военна помощ от българите срещу арабите. Хан Тервел се отзовава и през 718 г. българите постигат голяма победа над арабите пред стените на Константинопол.

Резюме

Причини за създаване на българската държава

Образуването на българската държава през Средновековието е значим исторически момент за Балканския полуостров. В съседство с Византийската империя, славяните и българите създават нова политическа сила, която оказва влияние върху развитието на европейската цивилизация. Образуването на държавата е резултат от обществено-икономическото и политическото развитие на двата етноса, които са обединени от общата заплаха за независимостта им от Византия, хазарите и аварите.

Походът на Константин IV Погонат и договорът с Византия от 681 г.

Българското заселване в Онгъла се натъква на враждебност от страна на Византия, която дълго време не предприема действие срещу Аспарух. През 680 г., след успехите срещу арабите, император Константин IV Погонат започва поход срещу българите. В резултат на неуспешното византийско настъпление, Аспаруховите войници нанасят тежък удар върху отстъпващата византийска армия. След победата, българите преминават р. Дунав, покоряват славяните и започват процеса на създаване на общо политическо обединение. Константин IV Погонат сключва мирен договор през 681 г., като по този начин признава създаването на българска държава.

Ролята на българите в създаване на Дунавска България

В събитията от 680 - 681 г., българите играят важна роля, особено във войната срещу Византия. Те заемат господстващо положение в новата държава, с хан Аспарух като върховен владетел. Управленският опит, който придобиват от времето на Велика България, е от ключово значение за установяването на българската аристокрация в държавата.

България при хан Тервел (701 - 718)

Хан Тервел, син на Аспарух, се възкачва престола през 701 г. Той успява да разшири границите на държавата и да утвърди властта си чрез войни и дипломатска дейност. През 705 г., той помага на византийския император Юстиниан II да възстанови своята власт и като благодарност получава областта Загоре в Източна Тракия.

Участие на българите в арабско-византийски конфликт (717 - 718)

През 717 г., император Лъв III иска военна помощ от българите за да се справи с обсадата на арабите над Константинопол. Хан Тервел положително отговаря на молбата и така през 718 г., арабите претърпяват тежко поражение от българската конница. Победата на хан Тервел, допринася за спирането на арабското проникване в Европа от изток.

Заключение

В резултат на войните и дипломатическите усилия, България се утвърждава като силна държава в региона. Създаването на Дунавска България е от ключово значение за развитието на българската история и култура.