История

Булвест 2000

Избери урок:

01. Днешните български земи през праисторическата епоха 02. Древна Тракия. Одриско царство 03. Българските земи в границите на Римската и ранната Византийска империя (I-V век) 04. Общество и всекидневен живот на траките 05. Религиозни вярвания и културно наследство на древните траки 06. Културното наследство на елинската, римската и ранновизантийската цивилизация в днешните български земи 07. Славяни и българи във Великото преселение на народите 08. Създаване и политическо укрепване на Българското ханство 09. Възход на Българското ханство през първата половина на IX век 10. Покръстване на българите 11. Политическо могъщество на България при цар Симеон 12. Залезът на Първото българско царство 13. Общество и религия на славяни и българи 14. Културата на езическа България 15. Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина 16. "Златен век" на българската култура 17. Средновековна България възкръсва. Въстанието на Асен и Петър 18. Завършване на освободителното дело на Асеневци. Цар Калоян (1197 - 1207) 19. Политическо могъщество на България при цар Иван Асен II (1218 - 1241) 20. България през втората половина на XIII век 21. България през XIV век и падането ѝ под османска власт 22. Опорите на властта в средновековна България 23. Стопанско развитие на средновековна България 24. Всекидневието на средновековния българин 25. Културата на Втората българска държава (XIII - XIV в.) 26. Българската църква и ересите през Средновековието 27. Османската политическа система и управлението на българските земи 28. Съпротива срещу османската власт през XV - XVII в. 29. Демографски промени в българските земи 30. Контакти и конфликти на различните социални, етнически и религиозни групи във всекидневието 31. Българската култура (XV - XVII в.) 32. Православието - опора на българите 33. Новото време и българите 34. Зараждане на национално самосъзнание на българите - Паисий Хилендарски и Софроний Врачански 35. Новото българско училище 36. Движение за самостоятелна църква и учредяване на Българската екзархия 37. Начало на организирано националноосвободително движение 38. Българското националноосвободително движение (1869 - 1875) 39. Априлско въстание (1876) 40. Руско-турската война от 1877 - 1878 г. и освобождението на България 41. Стопански промени през XVIII - XIX в. 42. Промени в българското общество през Възраждането. Демографски процеси 43. Българите в сферата на европейската цивилизация 44. Българската култура през Възраждането 45. Възникване на българския национален въпрос 46. Възстановяване на българската държавност и изграждане на Княжество България 47. Княз Александър I, конституционният въпрос и политическите партии 48. Политическо устройство на Източна Румелия 49. Съединението на Източна Румелия с Княжество България и неговата защита 50. Българската криза. Изборът на Фердинант I 51. Българите извън пределите на свободната държава 52. Модернизация на България в началото на XX в. 53. България при управлението на Фердинанд I. Обявяване на Независимостта 54. Войни за национално обединение (1912 - 1918) 55. България между двете световни войни. Левият политически радикализъм 56. Демокрацията, Деветнайсетомайският преврат и безпартийният режим 57. България в годините на Втората световна война 58. Развитие на българското стопанство след Освобождението. Модернизация на българското общество 59. Развитие на образованието след Освобождението. Българската култура 60. България в съветската сфера на влияние и промените в политическата система 61. Утвърждаване на тоталитарния режим в България 62. България и промените в Източния блок 63. България и Европа - "разведряването" и "застоят" 64. Крах на тоталитарния режим 65. Българското общество (1944 - 1989). Икономика, демографски промени и социална политика 66. Българската култура, наука и новите технологии през втората половина на XX в. Власт и интелигенция 67. Развитие на многопартийна политическа система 68. Политически промени и изграждане на институциите на демократичната държава 69. Пътят на България към НАТО и Европейския съюз 70. България в Европейския съюз 71. Преход към пазарна икономика 72. Демографски и миграционни процеси 73. Културата в условията на демокрацията 74. Хуманизъм, толерантност и свобода на движение на хора и идеи

16. "Златен век" на българската култура

План-резюме на урока

 1. Предпоставки за „Златния век"
  • Християнската религия и византийското влияние оформят старобългарската култура в близка до християнските идеи.
  • Новата религия помага за преодоляване на различията между българи и славяни в областта на материалното и духовното творчество.
 2. Преслав - новото християнско средище на България
  • През X век, Преслав става главното културно средище в българските земи.
  • Градът е изграден с помощта на български архитекти и строители, по инициатива на цар Симеон.
  • Царските дворци и патриаршеският комплекс са построени вътре в града.
  • Външният град е гъсто застроен с граждански постройки, църкви и манастирски комплекси.
  • Църковното строителство и приложното изкуство получават значително развитие.
 3. Поява на старобългарската книжнина - творци и произведения
  • Под ръководството на цар Симеон, са създадени три преводни сборника със смесено съдържание.
  • Преслав се утвърждава като център на образование и наука за представителите на болярската аристокрация.
  • Изявени книжовници през „Златния век" са Йоан Екзарх, Константин Преславски и Черноризец Храбър.
 4. Апокрифна книжнина
  • През X век, в България се разпространяват апокрифи, които са разкази свързани със събитията от Стария и Новия завет.
  • Апокрифите задоволяват любознателността на средновековния човек и предлагат знания и обяснения по въпроси, които не са обсъждани в официалната религиозна литература.
 5. Значение на „Златния век"
  • Културата на „Златния век" допринася за окончателното формиране на българската народност.
  • България се превръща в център на нова славянска християнска цивилизация, която обогатява средновековната европейска култура.
  • Старобългарските книжовни творби са приети и от други славянски народи, като например Русия.

Урокът в дати

10 век | Преслав става християнско културно средище
През X в. град Преслав се издига като главно културно средище в българските земи. Неговото изграждане е плод на дългогодишни усилия от страна на българските архитекти и строители. Силно развитие получават църковното строителство и приложното изкуство.

10 век | Поява на старобългарската книжнина
През управлението на цар Симеон старобългарската книжнина изживява своето „златно време". В създадените просветни средища развиват плодотворна дейност писатели и преводачи, прославили името на България далеч отвъд пределите ѝ.

988 г. | Руската църква получава богослужебни книги от България
През 988 г. новоучредената руска църква получава част от необходимите богослужебни книги от България. Постиженията на „Златния век" надхвърлят рамките на едно ограничено явление, свързано само с историята на България. Тя се превръща в център на нова славянска християнска цивилизация, която обогатява средновековната европейска култура и осъществява значими културни взаимодействия.

Резюме

Предпоставки за „Златния Век"

Покръстването на българите през IX век поставя началото на нов етап във формирането на старобългарската култура. Християнството помага за преодоляване на различията между българи и славяни в областта на материалното и духовното творчество. Новата религия става неизчерпаем източник на нови теми, идеи и сюжети, които допринасят за оформянето на облика на старобългарската култура като християнска. Византийското влияние оказва значително въздействие в различни области на духовния живот на българското общество, включително философско-религиозни схващания, правни норми, литература, живопис и други.

Преслав - новото християнско средище на България

През X век град Преслав се издига като главно културно средище в българските земи. Изграждането му е резултат от дългогодишни усилия от страна на българските архитекти и строители. Според легенда, строителството на новата столица отнема на цар Симеон 28 години. Преслав по площ отстъпва на Плиска, но и вътрешната, и външната му част са защитени от мощни каменни стени и бойни кули. Във вътрешния град са построени царските дворци, а до тях е изграден патриаршеският комплекс, включващ голяма дворцова базилика и патриаршеския палат. Външният град на Преслав е гъсто застроен с граждански постройки, църкви и манастирски комплекси.

Поява на старобългарската книжнина - творци и произведения

През управлението на цар Симеон старобългарската книжнина изживява своето „златно време". В създадените просветни средища развиват плодотворна дейност писатели и преводачи, прославили името на България далеч зад пределите ѝ. Град Преслав се утвърждава предимно като център на образование и наука за представителите на болярската аристокрация. Активно участие в културния и просветния живот взима и самият цар Симеон. Под неговото ръководство са съставени три преводни сборника със смесено съдържание, сред които най-известният е Светославовият сборник.

Сред българските писатели и преводачи особено се откроява Йоан Екзарх, автор на "Шестоднев" - произведение, прокарвашо библейското схващане за сътворението на света в шест дни. Сред изявените книжовници на „Златния век" е и епископ Константин Преславски, автор на "Учително евангелие". Друг известен писател от кръга на преславските книжовници е Черноризец Храбър, създател на апологията на славянската писменост, известна под названието „За буквите".

Апокрифна книжнина

Наред с официалната преводна и оригинална литература през X век в България започва да се разпространяват и т.нар. апокрифи. Те представляват разкази, свързани със събитията от Стария и Новия завет, и имат за цел да задоволят любознателността на средновековния човек.

Значение на „Златния век"

Културата на „Златния век" допринася в решаваща степен за окончателното формиране на българската народност. През този период, българите получават достъп до античното културно наследство по-рано от западноевропейците. Създадените старобългарски книжовни творби са възприети и от други славянски народи, като например русите, които получават част от необходимите богослужебни книги от България. Постиженията на „Златния век" надхвърлят рамките на едно ограничено явление, свързано само с историята на България. Така страната ни се превръща в център на нова славянска християнска цивилизация, обогатяваща средновековната европейска култура.