История

Просвета

Избери урок:

00. Въведение в българската история. Периодизация 01. Първите човешки общности в земите на България 02. Древна Тракия и Одриското царство 03. Общество, религия и култура на траките 04. Траките в състава на Римската империя 05. Античната култура в българските земи 06. Древните българи и славяните. "Старата Велика България" 07. Създаване и укрепване на българската държава на Балканите 08. Българската държава (средата на VIII - средата на IX век) 09. Християнизация на България при княз Борис I Михаил 10. Делото на светите братя Кирил и Методий и техните ученици 11. Цар Симеон Велики - "Златният век" на България 12. България при цар Петър. Цар Самуил и двубоят с Византия (927-1018) 13. Държава, църква и общество (VII - началото на XI век) 14. Старобългарската култура (VII - началото на XI век) 15. Българските земи под Византийска власт 16. Възстановяване на българското царство. Първите Асеневци 17. Укрепване и международно утвърждаване на Второто българско царство 18. Могъщество на България при цар Иван Асен II (1218 - 1241) 19. Българското царство (средата на XIII - първите десетилетия на XIV в.) 20. България при цар Иван Александър (1331 - 1371). Османско нашествие 21. Държава и църква през XII - XIV в. 22. Общество и всекидневие на средновековните българи 23. Българската култура (XIII - XIV в.) 24. Българските земи в системата на османската държава 25. Българското общество през XV - XVII в. 26. Антиосманска съпротива на българите 27. Българите и "другите" в Османската империя 28. Българската култура и европейският свят през XV - XVII в. 29. Начало и същност на Българското възраждане 30. Стопански промени в българските земи през XVIII и XIX в. 31. Зараждане на българското национално самосъзнание 32. Зараждане на българското светско образование 33. Движение за българска национална църква 34. Българското общество през Възраждането 35. Българската възрожденска култура 36. Начало на организирано националноосвободително движение 37. Идейни течения и политически организации през 60-те години на XIX в. 38. Българското националноосвободително движение (1869 - 1875) 39. Априлското въстание на българите (1876) 40. Руско-турската война (1877-1878) и Освобождението на България 41. Българският национален въпрос 42. Изграждане на Княжество България (1878-1879) 43. Първите години на Княжеството (1879-1885) 44. Източна Румелия и съединението ѝ с Княжество България (1885) 45. Съединеното Княжество в края на XIX век 46. От Княжество към Царство. България в началото на XX век 47. Българите извън пределите на свободната държава 48. От възторга до покрусата. България в балканските войни (1912-1913) 49. Голямата война и България (1914-1918) 50. Българското стопанство от Освобождението до войните 51. Модернизация на българското общество 52. Българското образование и култура (1878-1918) 53. Следвоенната криза. Земеделското управление 54. Управлението на Демократическия сговор и левия политически радикализъм 55. От партийно към безпартийно управление 56. България в годините на Втората световна война 57. Българското стопанство между двете световни войни 58. Животът на българите между двете световни войни 59. Българското образование и култура между двете световни войни 60. Промени в политическата система (1944 - 1947) 61. Утвърждаване на тоталитарния режим в годините на Сталинизма (1948 - 1956) 62. Икономически промени в града и селото (1944 - 1956) 63. България в международните отношения (1944 - 1956) 64. Режимът на Тодор Живков (1956 - 1989) 65. Българското общество (1956 - 1989) 66. Външната политика на България (1956 - 1989) 67. Българската култура в условията на тоталитарния режим 68. Преход към парламентарна демокрация и пазарна икономика (1989 - 2006) 69. Евроатлантическата ориентация на България (1989 - 2006) 70. България след присъединяването към Европейския съюз 71. България в глобалния културен диалог

00. Въведение в българската история. Периодизация

План-резюме на урока

 1. Праисторическа епоха (около 1,5 милиона години до XII в. пр. Хр.)
  • Обхваща периода от първите следи за човешко присъствие в днешните български земи до края на бронзовата епоха.
  • Развитие от живот в пещери до изграждане на планирани селища, от примитивни сечива до сложни метални оръжия, от общности на ловци-събирачи до племенни съюзи и началото на държавността.
 2. История на Древна Тракия (XII в. пр. Хр. до IV - VII в.)
  • Започва с разселването на тракийските племена в Югоизточна Европа и Мала Азия.
  • Развитие на древнотракийска цивилизация и създаване на тракийски държави.
  • Контакт с елинските колонии, интеграция в Римската империя и превръщане на днешна България в едно от първите огнища на християнството в Европа.
 3. Ранно българско средновековие (VII - XI в.)
  • Създаване на Българската държава от кан Аспарух в края на VII век.
  • Християнизация при княз Борис-Михаил (864) и интеграция в християнска Европа.
  • Основаване на Българската църква и пренос на Кирило-Методиевата писменост.
  • Времето на цар Симеон Велики (893 - 927), когато България става хегемон на Балканите.
 4. Византийско владичество (1018 - 1185)
  • Прекъсване на самостоятелното развитие на България, но съхранение на българската националност.
 5. Развито българско средновековие (1185 - 1393)
  • Възобновяване на Българското царство и възстановяване на българската държавност.
  • Възстановяване на Българската патриаршия (1235) и превръщане на столицата Търново в духовен център на Балканите.
  • Въздигане на България при цар Иван Александър (1331 - 1371), следвано от дезинтеграция на царството и османско нашествие.
 6. Късно българско средновековие (XV - XVII в.)
  • Първите векове на османското владичество, което прекъсва естествената еволюция на българската държава.
  • Съхранение на българското етническо самосъзнание, език и християнска религия в условия на тежка религиозна дискриминация.
 7. Българското възраждане (XVIII - XIX в.)
  • Преходен период към Модерната епоха, който се характеризира с икономическо предприемачество, национално осъзнаване и борба за политическо обособяване.
  • Учредяване на Българска Екзархия (1870) и Априлското въстание (1876).
  • Възстановяване на българската държавност след Руско-турската война (1877- 1878).
 8. Освобождение и следвоенно развитие (1878 - 1918)
  • Изграждане на модерната Българска държава и утвърждаване на демократична парламентарна уредба.
  • Съединението (1885) и обявяването на Независимостта на България (1908).
  • Участие в двете Балкански войни (1912 - 1913) и Първата световна война (1914 - 1918).
 9. България между 1918 и 1944 г.
  • Период на политически сътресения, променливи режими и участие във Втората световна война (1939 - 1945).
 10. Комунистически период (1944 - 1989)
  • Установяване на комунистически режим, следван по съветския модел, с тотален контрол над обществото и зависимост от СССР.
 11. Развитие след 1989 г.
  • Преход към парламентарна демокрация и пазарна икономика.
  • Интегриране на България в Европейския съюз и НАТО.

Урокът в дати

1501 хил. г. пр. н. е. | Начало на Праисторическата епоха
Праисторическата епоха обхваща времето от преди около 1,5 милиона години. През този хронологичен период човешките общности изминават дълъг път на промени: от живот в пещери до изграждане на планирани селища, от първите грубо одялани се¬чива до сложни метални сечива и оръжия, от общности на ловци-събирачи до племенните съюзи и появата на държавността.

13 век пр. н. е. | Край на Праисторическата епоха и начало на Историята на Древна Тракия
Праисторическата епоха завършва с края на бронзовата епоха. Началото на Историята на Древна Тракия започва с разселването на тракийските племена в Югоизточна Европа и част от Мала Азия.

5 век | Край на Историята на Древна Тракия
Краят на Историята на Древна Тракия се приема с разпадането на Римската империя и „варварски¬те“ нашествия. През този период се развива цивилизацията на древните траки и се образуват тракийски държави.

8 век | Начало на Ранното българско средновековие
Ранното българско средновековие, или т.нар. Първо бъл¬гарско царство, е съзидателен период в българското развитие. В края на VII в. кан Аспарух създава Българската държава на Балканите.

864 г. | Християнизацията при княз Борис-Михаил
Християнизацията при княз Борис-Михаил приобщава страната към християнска Европа и към византийската цивилизация. Основана е Българската църква, която прераства в патриаршия.

1018 г. | Начало на Византийското владичество
Византийското владичество прекъсва самостойното бъл¬гарско развитие. Макар и под чужда политическа власт, българската народ¬ност се съхранява и възстановява своята държавност.

1185 г. | Начало на Развитото българско средновековие
Развитото българско средновековие, или т.нар. Второ българско царство, обхваща времето от възобновяването на Българското царство до османското завладяване. Владетелите от Асеневата династия Петър, Асен и Калоян освобождават старите български територии и въз¬връщат престижа на царството.

1393 г. | Край на Развитото българско средновековие
Краят на Развитото българско средновековие съвпада с османското нашествие.

16 век | Начало на Късното българско средновековие
Късното българско средновековие обхваща първи¬те векове на османското владичество. Завоеванието прекъсва естествената еволюция на Българската държава и общество във времето, в което Европа навлиза в Модерната епоха.

1870 г. | Учредяване на Българската екзархия
Чрез учре¬дяването на Екзархията българската нация е призната официално в историческите области Мизия, Добруджа, Тракия и Македония.

1876 г. | Избухване на Априлското въстание
През 60-те и 70-те години на XIX в. елитът на нацията насочва усилията си към извоюването на политическа независимост, избухва Априлското въстание.

1878 г. | Възстановяване на българската държавност
В резултат от освободителните борби на българите и Руско-турската война е възстановена българската държавност.

1918 г. | Край на Първата световна война
Включването на страната в двете Балкански войни (1912 - 1913) и Първата световна война (1914 - 1918) е неуспешен опит за постигане на националното обединение.

1944 г. | Начало на комунистическия режим
Периодът на комунистическия режим започва с преврат на левите сили и окупация на страната от Съветската армия, с чиято помощ Българската комунистическа партия установява тоталитарен режим.

1945 г. | Край на Втората световна война
Участието на България във Втората световна война е пореден неуспешен опит за постигане на националното обединение.

1989 г. | Край на комунистическия режим
Комунистическият режим завършва с промените, настъпили през 1989 година.

1991 г. | Приемане на новата конституция на Република България
Новата конституция на Република България утвърждава политическия плурализъм, разделението на властите и правата на гражданите.

Резюме

Въведение

Историята на България е богата и разнообразна и се простира на през около 1,5 милиона години. От първите следи от човешко присъствие в днешните български земи до началото на третото хилядолетие.

Праисторическата епоха

Праисторическата епоха е от около 1,5 милиона години до XII век пр. Хр. През този период човешките общности преминават през големи промени: от живот в пещери до изграждане на планирани селища, от първите грубо одялани сечива до сложни метални оръжия. Появява се и първата форма на държавност.

Историята на Древна Тракия

Древната Тракия започва с разселването на тракийските племена около XII век пр. Хр. и завършва с разпадането на Римската империя и „варварските“ нашествия в периода от IV до VII век. През този период се развива цивилизацията на древните траки и се образуват първите тракийски държави. Царството на одрисите играе важна роля в политическите процеси на нашия континент.

Ранното българско средновековие (VII - XI в.)

В края на VII век кан Аспарух създава Българската държава на Балканите. Християнизацията при княз Борис-Михаил (864) приобщава страната към християнска Европа и към византийската цивилизация. При цар Симеон Велики (893 - 927) България се превръща в хегемон на Балканите.

Византийското владичество (1018 - 1185)

Византийското владичество прекъсва самостойното българско развитие, но въпреки чуждата политическа власт, българската народност се съхранява и възстановява своята държавност.

Второ българско царство (1185 - 1393)

Второто българско царство започва с възобновяването на Българското царство и завършва с османското завладяване. През този период България се превръща в съществена сила в Югоизточна Европа, въпреки дезинтеграцията на царството и османското нашествие.

Късното българско средновековие (XV - XVII в.)

Късното българско средновековие обхваща първите векове на османското владичество. Завоеванието прекъсва естествената еволюция на Българската държава и води до разпространението на исляма на Балканите.

Българското възраждане

Българското възраждане е преходен период от Средновековието към Модерната епоха, който е характерен с икономическо предприемачество, национално осъзнаване и борба за политическо обособяване.

Периодът от Освобождението до края на Първата световна война (1878 - 1918)

Този период започва с изграждането на модерната Българска държава. В това време България се превръща в демократична парламентарна държава с широки граждански права.

Периодът от 1918 г. до 1944 г.

През този период, България преживява политически сътресения, подобни на тези в Европа. Демокрацията е застрашена от възхода на левите сили, авторитарни тенденции и два държавни преврата.

Комунистически период (1944 -1989)

Комунистическият период започва с преврат на левите сили и окупация на страната от Съветската армия. Преобразованията следват съветския модел на държава и икономика.

Периодът след 1989 г.

Този период започва с прехода към парламентарна демокрация и пазарна икономика. България се интегрира в Европейския съюз и НАТО, маркирайки началото на нов период в българската история.