История

Просвета

Избери урок:

01. Въведение в Новото време 02. Ренесансът и Новото време 03. Откриването на Новия свят 04. Пазари, пари и печалба. Новата икономика 05. Реформацията 06. Религиозните войни 07. Всекидневният живот 08. Османската империя 09. Въстанията на българите 10. Общество и държава 11. Англия - Ограничената монархия 12. Френският абсолютизъм 13. Русия - Изгряващата сила 14. Просвещението 15. Просветеният абсолютизъм 16. Раждането на една нова държава 17. Френската революция 18. Наполеон и Първата империя 19. Индустриалната революция 20. Политически учения и обществени движения 21. Нации и национализъм в Европа 22. Европа през първата половина на XIX в. 23. "Пролетта на народите". Революциите от 1848 г. 24. Културата на индустриалната епоха 25. Обединението на Италия и Германия 26. "Болният човек" - Османската империя до средата на XIX в. 27. Началото на Балканското възраждане 28. Нации и национални движения на Балканите 29. Животът на Балканите 30. Възраждането на българите 31. Раждането на свободна България 32. Съединените щати през XIX в. 33. Глобализацията на световната икономика 34. Робството през Новото време 35. Държави и общество (1870 - 1914) 36. България в модерна Европа 37. Европейската култура на границата на две столетия 38. Пътят към Голямата война

01. Въведение в Новото време

План-резюме на урока

 1. Преходът от Средновековието към Новото време:
  • Преходът между две епохи е процес на промени в европейското общество през XV и XVI век, включващ икономиката, политиката, религията, науката и изкуството.
  • Началото на Новото време е обикновено датирано в 1492 г., годината на откриването на Америка.
  • Крайната дата на Новото време е 11 ноември 1918 г., краят на Първата световна война.
 2. Новата епоха:
  • Обозначава създаването и утвърждаването на икономическите, социалните, политическите и културните постижения на буржоазното общество.
  • Включва нови географски хоризонти, новата икономика, новата държава и новото общество.
  • През XVII век се оформят модерните държави с определени граници и територии.
  • XVIII век е Векът на Просвещението, когато философите утвърждават разума, науката и образованието като източници на човешкия напредък.
  • През 1789 г. Френската революция започва борба за равенство на правата.
  • През 1776 г. идеите за равенство пред закона, граждански свободи, републиканско управление и разделение на властите са включени в устройството на новата държава - Съединените американски щати.
  • Индустриалната революция започва във втората половина на XVIII век.
 3. Балканите и България в прехода към Новото време:
  • В началото на XV век, държавите в Балканите влизат в Османската империя.
  • Към края на XVII век, Османската империя започва да претърпява упадък и идеите на Просвещението и национализма проникват сред християнските поданици.
  • Възраждането на българската нация започва с периода на икономически и духовен подем, известен като Българското възраждане.
  • През 1870 г., движението за самостоятелна Църква завършва с успех и признаване на българската нация чрез Екзархията.
  • В резултат от Руско-турската война (1877 - 1878), на европейската карта се появява модерната българска държава - Княжество България.

Урокът в дати

476 г. | Падане на Западната Римска империя
Средновековието започва с падането на Западната Римска империя под ударите на „варварските“ народи.

1453 г. | Превземане на Константинопол от османските турци
Средновековието завършва с превземането на Константинопол от османските турци.

1492 г. | Откриване на Америка
Средновековието завършва и с откриването на Америка. Повечето историци приемат за начало на Новото време тази година, тъй като тогава започват Великите географски открития, които довеждат до пълна промяна на представите на европейците за света.

1776 г. | Създаване на Съединените американски щати
През 1776 г. идеите за равенство пред закона, граждански свободи, републиканско управление и разделение на властите залягат в устройството на една нова държава - Съединените американски щати.

1789 г. | Начало на Френската революция
През 1789 г. французите започват борба за изравняване на правата и отхвърляне на привилегиите. В хода на Френската революция поданиците стават граждани.

1870 г. | Признаване на българската нация чрез Екзархията
През 1870 г. движението за самостоятелна Църква се увенчава с успех и признаване на българската нация чрез Екзархията.

1877 г. | Начало на Руско-турската война
В резултат от националнореволюционното движение на българите започва Руско-турската война (1877 - 1878).

1878 г. | Създаване на Княжество България
След Руско-турската война на европейската карта се появява модерната българска държава - Княжество България.

11 ноември 1918 г. | Край на Първата световна война
Крайната граница на Новото време, наричано и Модерна епоха, е 11 ноември 1918 г., когато завършва Първата световна война.

Резюме

Преходът от Средновековието към Новото време

Преходът от Средновековието към Новото време е процес на промени в европейското общество през XV и XVI век, обхващащ всички области на човешкия живот. Средновековието започва с падането на Западната Римска империя (476) и завършва с превземането на Константинопол от османските турци (1453) и откриването на Америка (1492). Началото на Новото време обикновено се свързва с 1492 г. - годината на големите географски открития.

Новата епоха

В Новото време се създават и утвърждават икономическите, социалните, политическите и културните постижения на новото градско (буржоазно) общество. XVI век е време на дълбоки промени в духовния свят на европейците, а XVII век е отбелязан от оформянето на модерните държави. XVIII век, или Векът на Просвещението, се отличава с утвърждаването на разума, науката и образованието като източници на човешкия напредък. Възникват идеите за равенство пред закона, граждански свободи и разделение на властите.

Балканите и България в прехода към Новото време

В началото на XV век земите на днешна България навлизат в нова фаза от развитието си с установяването на Османската империя. В края на XVII век Османската империя навлиза в период на упадък и сред християнските й поданици проникват идеите на Просвещението и национализма. Започва Българското възраждане - период на икономически и духовен подем. През 1870 г. се увенчава движението за самостоятелна Църква и е призната българската нация чрез Екзархията. В резултат от националнореволюционното движение на българите и Руско-турската война (1877 - 1878) на европейската карта се появява модерната българска държава - Княжество България.