История

Булвест 2000

Избери урок:

01. Въведение в съвременността 02. Блоково обособяване в навечерието на Първата световна война 03. Първа световна война 04. Участие на България в Първата световна война 06. Версайско-Вашингтонска система 07. Международните отношения след Първата световна война 08. Франция между двете световни войни 09. Великобритания между двете световни войни 10. Съединените американски щати между двете световни войни 12. От Русия към СССР 13. Фашизмът в Италия 14. Националсоциализмът в Германия 16. България между двете световни войни 18. Авторитарни режими на Балканите 19. Гражданската война в Испания 21. Международни отношения в навечерието на Втората световна война 22. Началото на Втората световна война (1939 - 1941 г.) 23. Решителен етап на Втората световна война (1942 - 1945 г.) 25. Участието на България във Втората световна война 27. Икономическо развитие на държавите с демократично управление 28. Икономическо развитие на държавите с тоталитарно и авторитарно управление 29. Световната икономическа криза 1929 - 1933 г. 31. Промени в обществото в периода между двете световни войни 32. Култура и пропаганда между двете световни войни 33. Масовата култура 37. Студената война 39. Международни организации 40. Деколонизация 41. Държави с демократично управление 42. Източният блок 44. Краят на тоталитарните режими в Източна Европа 45. Изграждане на Обединена Европа 46. Икономически идеи в Европа 48. Икономическо развитие на Съединените американски щати 49. Икономическо развитие на Китай 50. Икономическо развитие на Япония 51. Преход към демокрация и пазарна икономика в Източна Европа 52. Животът на хората в съвременното общество 54. Ролята на технологиите в живота на хората 55. Съвременното изкуство и култура

01. Въведение в съвременността

План-резюме на урока

Съвременната история:

 1. Начало в XX век и продължава до днес.
 2. Промени в живота и обществото:
  • Промяна на начина на живот, бита и средствата за комуникация.
  • Преобразяване на политическата карта на света и отношенията между народите.
  • Науката и техниката усъвършенстват средствата за унищожаване на хората и околната среда.
 3. Равносметката на съвременната история:
  • Отрицателни аспекти: две световни войни, Студената война, глобалните противопоставяния, етническото прочистване, социалните експерименти, атомните бомбардировки, международният тероризъм.
  • Положителни аспекти: откритията в медицината, електрониката и компютърите, световната интернет мрежа, мобилните връзки, социалните мрежи, овладяването на космоса, постиженията в интеграцията на региони и континенти.

Наследството на Новото време:

 1. Съвременната епоха започва с Първата световна война (1914 - 1918), причините за която се коренят в Новото време.
 2. Френската революция от 1789 г. разкрепостява политическото мислене и общественото съзнание, дава простор за развитие на науката и техниката.
 3. Нови политически идеи и масови политически движения:
  • Национализмът - утвърждава се през XIX в. и продължава да влияе в съвременната епоха.
  • Социалдемокрацията - придобива все по-голямо влияние в началото на съвременната епоха, залага на международното сътрудничество.
  • Аграризмът - идеология, която се опитва да защити интересите на селяните.
 4. Повишената грамотност позволява разпространението на политическите знания сред европейците.

Урокът в дати

1789 г. | Френската революция
Френската революция от 1789 г. разкрепостява политическото мислене и общественото съзнание, дава простор за развитие на науката и техниката. Тя е съпроводена от ново противопоставяне между великите сили, от утвърждаване на националните държави и на индустриалното производство, което позволява на едни страни да ускорят своето развитие за сметка на други.

19 век | Утвърждаване на национализма
Национализмът се утвърждава през XIX в., често наричан „век на национализма“, но засилва своето влияние в съвременната епоха.

20 век | Начало на съвременната епоха
Съвременността започва през XX в. и продължава до днес. Тя донася на човечеството много успехи и поражения. За изминалия повече от век съществено се променят начинът на живот, битът, средствата за контакти между хората, политическата карта на света, отношенията между народи, държави, раси и континенти.

20 век | Възникване на социалдемокрацията
Все по-голямо влияние в Европа в началото на съвременната епоха придобива още една нова идея, превърнала се в масово политическо движение. Това е социалдемокрацията, която залага не на националното разделение, а на международното сътрудничество между потиснатите социални групи, наречени класи.

20 век | Възникване на аграризма
Представители на друга голяма обществена група - селяните, се опитват да защитят своите интереси с помощта на нова идеология - аграризма. Той възниква върху убеждението, че селското стопанство е основа на икономиката, а селяните могат да изградят нов справедлив обществен ред.

1914 г. | Начало на Първата световна война
Съвременната епоха започва с Първата световна война (1914 - 1918), причините за която се коренят в Новото време.

Резюме

Съвременната епоха: предизвикателствата

Съвременната епоха, която продължава от XX век до днес, донесе на човечеството значителни промени в начина на живот, отношенията между народи, държави и континенти, и същевременно усъвършенства средствата за унищожаване на хората и околната среда. През този период се случват двете световни войни, Студената война, геноцидът и етническото прочистване, международният тероризъм и други мрачни факти. От друга страна, се постигат значими открития в медицината, електрониката, компютрите, световната интернет мрежа и други.

Наследството на Новото Време

Съвременната епоха започва с Първата световна война (1914 - 1918), причините за която се коренят в Новото време. Френската революция от 1789 г. предизвиква промени в политическото мислене и общественото съзнание, дава простор за развитие на науката и техниката. На почвата на промените в началото на XX в., светът е овладян от европейските колониални империи, които се опитват да наложат своя начин на живот, производство и културни модели.

Нови политически идеи и движения

През съвременната епоха политическите идеи вече не са занимание само за избрани елити, а се превръщат в масови политически движения. Либерализмът, национализмът, социализмът, аграризмът мобилизират огромен брой хора и променят не само политическата карта на Европа, но и начина на мислене на европейците.

Национализмът, утвърдил се през XIX век, засилва своето влияние в съвременната епоха и вдъхновява потиснатите народи в Източна Европа в борбата им за независимост.

Социалдемокрацията и интернационализмът се появяват като реакция на социалните последици от индустриалната революция и превръщат работниците, или пролетариата, в движеща сила на историята.

Аграризмът се опитва да защити интересите на селяните, смятайки, че селското стопанство е основата на икономиката, и успява да създаде масови политически партии, главно в Източна Европа.

В заключение, съвременната епоха донесе значителни промени и предизвикателства, като оформи нов политически и социален ландшафт, в който масовите политически движения стават ключов фактор.