Математика

Анубис (ново издание)

Избери урок:

1. Цели изрази 2. Уравнения 3. Неравенства 4. Еднакви триъгълници 5. Успоредници 6. Триъгълници и четириъгълници 7. Можем ли сами 8. Събиране и умножаване на възможности ( съединения ) 9. Пермутации, вариации 10. Комбинации 11. Упражнениe върху Комбинации 12. Вектори 13. Събиране и изваждане на вектори. Свойства 14. Упражнение върху Събиране и изваждане на вектори. Свойства 15. Умножение на вектор с число 16. Упражнение върху Умножение на вектор с число 17. Деление на отсечка в дадено отношение 18. Средна отсечка в триъгълник 19. Упражнение върху Средна отсечка в триъгълник 20. Медицентър на Триъгълник 21. Упражнение върху Медицентър на Триъгълник 22. Трапец. Равнобедрен трапец. 23. Упражнение върху Трапец. Равнобедрен трапец. 24. Средна основа на трапец 25. Упражнение върху Средна основа на трапец 26. Дотук Знаем 27. Можем ли сами 28. Ирационални числа. Квадратен корен 29. Свойства на квадратните корени 30. Сравняване на квадратни корени 31. Преобразуване на изрази 32. Упражнение върху Преобразуване на изрази 33. Дотук знаем 34. Квадратно уравнение. Непълни квадратни уравнения 35. Формула за корените на квадратното уравнение 36. Разлагане на квадратния тричлен на множители 37. Упражнение върху Разлагане на квадратния тричлен на множители 38. Биквадратно уравнение 39. Уравнения, свеждащи се до квадратни 40. Упражнение върху Уравнения, свеждащи се до квадратни 41. Формули на Виет. Приложение 42. Упражнение върху Формули на Виет 43. Моделиране на квадратни уравнения 44. Упражнение върху Моделиране на квадратни уравнения 45. Дотук знаем 46. Можем ли сами 47. Окръжност. Точки, прави и окръжности 48. Диаметри и хорди в окръжност 49. Упражнение върху Диаметри и хорди в окръжност 50. Взаимно положение на две окръжности 51. Общи допирателни на две окръжности 52. Упражнение върху Общи допирателни на две окръжности 53. Дъга от окръжност. Централен ъгъл 54. Вписан ъгъл 55. Упражнение върху Вписан ъгъл 56. Периферен ъгъл 57. Упражнение върху Периферен ъгъл 58. Ъгли, чиито рамене пресичат окръжност 59. Упражнение върху Ъгли, чиито рамене пресичат окръжност 60. Дотук знаем 61. Можем ли сами 62. Рационални изрази. Основно свойство на рационалните дроби 63. Привеждане на рационалните дроби към общ знаменател 64. Упражнение върху Привеждане на рационалните дроби към общ знаменател 65. Събиране и изваждане на рационални дроби 66. Упражнение върху Събиране и изваждане на рационални дроби 67. Умножение, деление и степенуване на рационални дроби 68. Преобразуване на рационални изрази 69. Упражнение върху Преобразуване на рационални изрази 70. Дробни уравнения 71. Упражнение върху Дробни уравнения 72. Моделиране с дробни уравнения 73. Упражнение върху Моделиране с дробни уравнения 74. Дотук знаем 75. Можем ли сами 76. Окръжност, описана около триъгълник 77. Упражнение върху Окръжност, описана около триъгълник 78. Вписана окръжност 79. Външно вписани окръжности 80. Упражнение върху Външно вписани окръжности 81. Ортоцентър. Забележителни точки в триъгълника 82. Четириъгълник, вписан в окръжност 83. Упражнение върху Четириъгълник, вписан в окръжност 84. Упражнение 85. Четириъгълник описан около окръжност 86. Упражнение върху Четириъгълник описан около окръжност 87. Дотук знаем 88. Можем ли сами 89. Осева симетрия 90. Свойства на осевата симетрия 91. Ротация 92. Свойства на ротацията 93. Упражнение 94. Централна симетрия 95. Транслация. Еднаквости 96. Упражнение 97. Дотук знаем 98. Триъгълник и трапец 99. Квадратно уравнение 100. Окръжност и ъгли 101. Рационални изрази и уравнения 102. Вписани и описани многоъгълници 103. Можем ли сами

Задача: