Математика

Архимед (ново издание)

Избери урок:

Урок 4 - Тест 1 Урок 4 - Тест 2 6. Умножение и събиране на възможности. Упражнение 7. Пермутации 8. Вариации 9. Комбинации 10. Обобщение на темата "Основни комбинаторни понятия" 11. Вектор 12. Събиране на вектори 13. Събиране на вектори. Упражнение 14. Изваждане на вектори 15. Умножение на вектор с число. Свойства 16. Вектори. Приложения 17. Обобщение на темата "Вектори" Урок 18 - Тест 1 Урок 18 - Тест 2 19. Делене на отсечки в дадено отношение 20. Средна отсечка в триъгълник 21. Средна отсечка в триъгълник. Упражнение 22. Медицентър на триъгълник 23. Медицентър на триъгълник. Упражнение 24. Трапец. Равнобедрен трапец 25. Трапец. Продължение 26. Средна отсечка (основа) на трапец 27. Средна отсечка (основа) на трапец. Упражнение 28. Обобщение на темата "Триъгълник и трапец" Урок 29 - Тест 1 Урок 29 - Тест 2 31. Ирационални числа 32. Квадратен корен 33. Свойства на квадратните корени 34. Действия с квадратни корени 35. Действия с квадратни корени. Продължение 36. Сравняване на ирационални числа, записани с квадратни корени 37. Преобразуване на изрази, съдържащи квадратни корени 38. Рационализиране на изрази, съдържащи квадратни корени Урок 39 - Тест 1 Урок 39 - Тест 2 40. Квадратно уравнение. Непълни квадратни уравнения 41. Формула за корените на квадратното уравнение 42. Съкратена формула за корените на квадратното уравнение 43. Разлагане на квадратния тричлен на множители 44. Биквадратни уравнения 45. Уравнения от по-висока степен, свеждащи се до квадратни 46. Уравнения от по-висока степен, свеждащи се до квадратни. Упражнение 47. Зависимост между корените и коефициентите на квадратното уравнение. Формули на Виет 48. Приложение на формулите на Виет 49. Моделиране с квадратни уравнения 50. Обобщение на темата "Квадратни уравнения" Урок 51 - Тест 1 Урок 51 - Тест 2 52. Окръжност. Взаимни положения на точка и окръжност 53. Взаимни положения на права и окръжност 54. Допирателни към окръжност 55. Централни ъгли, дъги и хорди 56. Диаметър, перпендикулярен на хорда 57. Вписан ъгъл 58. Периферен ъгъл 59. Ъгъл, чийто връх е вътрешна точка за окръжност 60. Ъгъл, чийто връх е външна точка за окръжност 61. Взаимно положение на две окръжности 62. Общи допирателни на две окръжности 63. Обобщение на темата "Окръжност" Урок 64 - Тест 1 Урок 64 - Тест 2 65. Рационални дроби. Дефиниционно множество. 66. Основно свойство на рационалните дроби. Съкращаване и разширяване на рационалните дроби 67. Привеждане на рационални дроби към общ знаменател 68. Събиране и изваждане на рационални дроби 69. Умножение, деление и степенуване на рационални дроби 70. Преобразуване на рационални изрази 71. Дробни уравнения 72. Дробни уравнения. Упражнение 73. Моделиране с дробни уравнения 74. Обобщение на темата "Рационални изрази" Урок 75 - Тест 1 Урок 75 - Тест 2 76. Окръжност, описана около триъгълник 77. Окръжност, описана около триъгълник. Упражнение 78. Окръжност, вписана в триъгълник 79. Окръжност, вписана в триъгълник. Упражнение 80. Външно вписани окръжности 81. Ортоцентър на триъгълник 82. Забелижителни точки в триъгълника. Упражнение 83. Четириъгълник, вписан в окръжност 84. Четириъгълник, вписан в окръжност. Упражнение 85. Четириъгълник, описан около окръжност 86. Четириъгълник, описан около окръжност. Упражнение 87. Обобщение на темата "Вписани и описани многоъгълници" Урок 88 - Тест 1 Урок 88 - Тест 2 89. Осева симетрия 90. Ротация 91. Централна симетрия 92. Транслация 93. Еднаквости. Упражнение Урок 95 - Тест Урок 96 Урок 99 - Тест 1 Урок 99 - Тест 2

Задача: